ⵉⵏⵔⵣⴰⴼⵏ ⵏ ⵔⵔⵃⴱⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⵉⵙ 23

ⵉⵏⵔⵣⴰⴼⵏ ⵏ ⵔⵔⵃⴱⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⵉⵙ 23, ⵙⵄⴰⵏ ⵍⵅⵜⵢⴰⵕ ⴳⴰⵔ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 200 ⵏ ⵢⴷⵍⵉⵙⵏ, ⴳⴰⵔ ⵡⴰⵢⵏ ⴷ-ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ ⴷ ⵡⴰⵢⵏ ⵉⴷⴳ ⵜⵜⴽⴽⴰⵏ-ⵜ ⵜⵎⵔⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵅⵅⴰⵎⵏ ⵓⵙⵙⵉⵥⵔⴳ. ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⵢⵜⵜⵏⵔⵏⵉ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵃⵎⵍⵏ ⵜⴰⵖⵓⵕⵉ ⵙ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵖⵔ ⵡⴰⵢⴹ.

 

 

(Visited 6 times, 1 visits today)

You might be interested in