-ⵢⴰⵍ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵙⵎⴻⴽⵜⴰⵢⴻⵏ

ⴷ ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ. ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ. ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵎⴰⵣⵉⵖⴻⵏ ⴰⵏⴰⵎⴻⴽ ⵏ ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⴰⴳⴳⵓⵔ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ (ⵢⴻⵏ + ⴰⵢⵓⵔ) ⵏⴻⵖⵖⴻⵔ ⵡⵉⵢⴰⴹ ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵡⴰⴳⴳⵓⵔ (ⵢⴻⵏⵏⴰ + ⵢⵓⵔ). ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ ⵇⵇⵏⴻⵏⵜ ⵢⵉⵎⴰⵣⵉⵖⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵢⵓⵍⵉ ⵛⴰⵛⵏⴰⵇ ⵖⴻⵔ ⵜⴳⴻⵍⴷⴰ ⵜⴰⴼⴻⵔⵄⵓⵏⵉⵜ.

ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⴻⵏ ⵜⵜⵀⴻⴳⴳⵉⵏ ⴰⵙⴼⵓⴳⴻⵍ-ⴰⴳⵉ ⵙ ⵉⵎⴻⵏⵙⴰⵡⴻⵏ ⵢⴻⵎⵅⴰⵍⵍⴰⴼⴻⵏ ⵙⵉ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⵔ ⵜⴰⵢⴻⴹ. ⵎⴰⵛⴰ ⴷⵉ ⵜⵓⴳⴻⵜⵜ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⴵⴻⵔⴵⴻⵕ ⴷ ⵙⵡⴰⵃⴻⵍ ⵏⵚⵚⵓⵎⴰⵎ ⴷ ⵙⴻⴽⵙⵓ ⴷ ⵓⵢⴰⵣⵉⴹ. ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵡⵔⴰⵙ ⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖ ⵜⵜⴱⴻⴷⴷⵉⵍⴻⵏ ⵉⵏⵢⴰⵏ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵢⵉⵅⴻⴼ-ⴰⴳⵉ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ.

Boucetta Salah

(Visited 4 times, 1 visits today)

You might be interested in