ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴰⵡⴻⴹ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⵎⴻⵕⵃⵓⵎ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴰⵍⵍⴰⵎ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵎⴹⴻⵍ ⴷⴻⴳ ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴰⵡⴻⴹ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴰⵍⵍⴰⵎ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵛⵛⵏⴰ ⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉ ⴰⵜⵔⴰⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ), ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵎⴹⴻⵍ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵇⴱⴻⵔⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵃⴻⵎⵎⴻⴷ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ, ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴷ-ⵉⵍⵓⵍ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ-ⴰ ⵢⴻⵡⵡⴹⴻⵏ ⵍⴻⵄⴼⵓ ⵏ ⵢⵓⵛ ⵖⴻⵔ 71 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵛ ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵅⴻⴱⴱⵔⴻⵏ ⵢⵉⵇⵔⵉⴱⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ.

Nassim Smaoun

ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵣⴻⵏ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⵎⴻⵕⵃⵓⵎ ⵙⴻⴳ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⵖⴻⵔ ⵓⵏⴰⴼⴰⴳ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⴰⴱⴰⵏⴻ-ⵔⴰⵎⴷⴰⵏⴻ ⴷⴻⴳ ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ, ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵔⴰ ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵡⴻⴹ ⵏ ⵕⵕⴻⵃⵎⴰ, ⴷ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ-ⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵔⴰⴱⴰⵀ ⴰⵍⵍⴰⵎ, ⴳⵎⴰ-ⵙ ⵏ ⵓⵎⴻⵕⵃⵓⵎ.

ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴰⵍⵍⴰⵎ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵣⴰⵎⵓⵍⴻⵏ ⵏ ⵛⵛⵏⴰ ⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉ ⴰⵜⵔⴰⵔ, ⵢⴻⵍⵎⴻⴷ ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵖⴻⵔⴱⴰⵣ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴽⴰⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵡⵡⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ, ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ ⵢⴻⴱⴷⴰ-ⴷ ⴰⵎⴻⵛⵡⴰⵕ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵛⵛⵏⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵎⴰ ⵉⴽⴻⵎⵎⴻⵍ-ⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵣⵖⴰⵔ.

(Visited 10 times, 1 visits today)

You might be interested in